הנהלה

יו"ר האגודה:
יו"ר האגודה הוא הסמכות העליונה באגודה בכל הליך קבלת ההחלטות וההתנהלות השוטפת, בכפוף להחלטות מועצת האגודה, וועד מנהל, תקנון האגודה וחוק העמותות.
כמו כן, על פי התקנון מכהן כיו״ר המועצה, עליו לייצג את האגודה בפני רשויות המכללה וכל רשות ו/או גוף ו/או כל אדם מחוץ למכללה.
נושא באחריות כוללת לפעילות המחלקות שהוקצו לו לפי החלטת הנהלת האגודה, ברמה המקצועית והאישית.

סיו"ר האגודה:
סיו"ר האגודה הוא חלק מהזרוע המבצעת של האגודה אשר מורכבת מהנהלת האגודה ובעלי התפקידים השונים, ישמש כממלא מקום יו"ר האגודה בהיעדרו.
כמו כן, חלק מתחומי האחריות של הזרוע המבצעת זה לפעול בהתאם למטרות האגודה ותקנון האגודה. נושא באחריות כוללת לפעילות המחלקות שהוקצו לו לפי החלטת הנהלת האגודה, ברמה המקצועית והאישית.

מנכ"ל האגודה:
מנכ״ל האגודה אחראי על בנייה, ניהול שוטף ותכנון תקציב האגודה. הוא האמון על העסקת עובדי האגודה ונושא באחריות כוללת לפעילות המחלקות שהוקצו לו לפי החלטת הנהלת האגודה, ברמה המקצועית והאישית.
בנוסף, אחראי על פיתוח וביצוע מדיניות ופעילויות הקשורות לחברי האגודה.