אקדמיה

מחלקת אקדמיה

מחלקת אקדמיה פועלת כדי לייצג את הסטודנטים והסטודנטיות ולסייע בנושאים אקדמיים. בכלל זה הנגשת תקנונים ופעולה לשינויים, ליווי וייעוץ בהליכים משמעתיים, הפעלת פרויקט המנטורים לחניכת סטודנטים.ות בשנתם הראשונה במכללה, עריכת כנסים בנושאי למידה, לקויות למידה ועוד.
בכל עניין אקדמי, ניתן לפנות לראש המחלקה.

צוות המחלקה:
רון ברוש – ראש מחלקת אקדמיה – ניתן לפנות באמצעות המייל academya@aguda-mta.co.il
דניאל גולני: רכזת פרויקט המנטורים – Mentor@aguda-mta.co.il

עוד במחלקת אקדמיה

ליווי
בהליך משמעתי

לקויות למידה
והפרעות קשב וריכוז

תקופת בחינות

מרחבי למידה בחינם

הנגשת התקנון

רצוי לבטל, אך לא מחויבים. במידה שלא מגיעים למבחן, הציון הקובע הוא של מועד א'.

כן, עד 3 ימים לפני המועד המיוחד. במידה שזה לא נעשה, נשללת הזכות להגשת למועדים מיוחדים עד תום הלימודים במכללה ("נוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה", סעיף 5.2.6  ו- 5.2.5).

לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום ציוני מועד ב' (תקנון לימודים לתואר "בוגר" תשפ"ג, סעיף 12.2, 3).

את המסמכים המאשרים את הסיבה שבגינה אתם מבקשים מועד מיוחד (כגון: אישור רפואי, אישור מילואים וכו').

לא. חשוב לשים לב שאם יש סיבה המזכה באישור להיעדרות לאחד מהם, אבל נעדרים מהשני בלי סיבה מוצדקת – עדיין נשללת הזכות למועד מיוחד ("נוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה", סעיף 5.2.1).

על המרצה להעביר את ציוני הבחינה לא יאוחר משבועיים ממועד עריכת הבחינה, פרסומם יערך סמוך ככל האפשר לאחר קבלת המחברות הבדוקות וגיליון הציונים שמילא המרצה ("סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה", סעיפים 20 ו-21).

מרצה ימסור למזכירות ציון של בחינות בית או עבודת גמר של קורס, לא יאוחר משלושה שבועות ממועד ההגשה ("נוהל הגשת עבודות", סעיף 9.2).

מרצה ימסור למזכירות ציון של עבודה סמינריונית, לא יאוחר מחודש ממועד ההגשה ("נוהל הגשת עבודות", סעיף 9.1).

המרצה חייב להגיב על ערעור בכתב, תוך שבוע ימים מתום תקופת הערעורים, או תוך פרק זמן קצר מזה כשנדרש, על מנת שההחלטה בערעור תימסר לרכז הבחינות לפני מועד ב' של הבחינה ("סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה", סעיף 23.2).

סטודנט שהגיש ערעור ולא קיבל תשובה טרם מועד ב', יהיה ציונו הסופי הציון הגבוה מבין השניים (ציונו במועד א' כפי שייקבע לאחר הערעור, או ציונו במועד ב') ("סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה", סעיף 23.5).

ניתן לערער על עבודות שמשקלן בציון הסופי הוא 30% ומעלה, כולל עבודה סמינריונית. את הערעור יש להגיש עד שבוע מיום מסירת הציון למזכירות (תקנון לימודים לתואר "בוגר" תשפ"ג, סעיף 10, ד', 7).

רישום מאוחר ושינויים במערכת, ניתן לעשות בשבועיים הראשונים של כל סמסטר (א' ו-ב') ובמהלך השבוע הראשון של סמסטר קיץ ("תקופת הרישום המאוחר") (תקנון לימודים לתואר "בוגר" תשפ"ג, סעיף 8, ו').

פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון, סטודנט יהיה זכאי ל-2 נ"ז בעבור: פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים או שירות מילואים פעיל של 14 ימים מתוכם חמישה ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר בשנת לימודים (תקנון לימודים לתואר "בוגר" תשפ"ג, סעיף 21).

כן (תקנון לימודים לתואר "בוגר" תשפ"ג, סעיף 21.4).

במידה שהקורס מתקיים בסמסטר העוקב, הבחינה תיערך בתקופת המבחנים של הסמסטר העוקב. במידה שלא, ייקבע מועד מיוחד.

(״נוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה״, סעיף 5.4)